Thay Camera Coolpad

BẢNG GIÁ ĐÃ BAO GỒM CÔNG THÁO LẮP

MODEL  COOLPAD CAMERA TRƯỚC CAMERA SAU KÍNH CAMERA 
Coolpad Cool Call Call Call
Coolpad Cool Dual Call Call Call
Coolpad Sky/ E501 Call Call Call
Coolpad Sky Mini/ E560 Call Call Call
Coolpad Sky 3/ E502 Call Call Call
Coolpad Fancy/ E561 Call Call Call
Coolpad Fancy 3/E502 Call Call Call
Coolpad Star/ F130  Call Call Call
Coolpad Max Lite/ R108  Call Call Call
Coolpad Max A8 Call Call Call
Coolpad Shine/ R106 Call Call Call
Coolpad Roa/A110 Call Call Call
Coolpad Roar 3 Call Call Call
Coolpad Roar plus E570 Call Call Call
Coolpad E570 Call Call Call
Coolpad E571 Call Call Call
Coolpad E561/E521 Call Call Call
Coolpad E507 Call Call Call
Coolpad E503 Call Call Call
Coolpad E502 Call Call Call
Coolpad E501 Call Call Call
Coolpad R106 Y90 Call Call Call
Coolpad R106 Call Call Call
Coolpad R116 Call Call Call
Coolpad F103 K1 Call Call Call
Coolpad A118/F1 Call Call Call
Coolpad A110 Call Call Call
Coolpad Star1 K1 Call Call Call

Thay Camera Coolpad

0707115247
0707115247