Thay Cáp Tăng Giảm Âm Lượng Coolpad

BẢNG GIÁ ĐÃ BAO GỒM CÔNG THÁO LẮP

MODEL  COOLPAD THAY CÁP TĂNG GIẢM ÂM LƯỢNG
Coolpad Cool Call
Coolpad Cool Dual Call
Coolpad Sky/ E501 Call
Coolpad Sky Mini/ E560 Call
Coolpad Sky 3/ E502 Call
Coolpad Fancy/ E561 Call
Coolpad Fancy 3/E502 Call
Coolpad Star/ F130  Call
Coolpad Max Lite/ R108  Call
Coolpad Max A8 Call
Coolpad Shine/ R106 Call
Coolpad Roa/A110 Call
Coolpad Roar 3 Call
Coolpad Roar plus E570 Call
Coolpad E570 Call
Coolpad E571 Call
Coolpad E561/E521 Call
Coolpad E507 Call
Coolpad E503 Call
Coolpad E502 Call
Coolpad E501 Call
Coolpad R106 Y90 Call
Coolpad R106 Call
Coolpad R116 Call
Coolpad F103 K1 Call
Coolpad A118/F1 Call
Coolpad A110 Call
Coolpad Star1 K1 Call

Thay cáp tăng giảm âm lượng Coolpad

0707115247
0707115247