Thay Motor Rung - Thiết Bị Tạo Rung Obi

BẢNG GIÁ ĐÃ BAO GỒM CÔNG THÁO LẮP

MODEL  OBI THAY MOTOR RUNG - THIẾT BỊ TẠO RUNG 
Obi SJ 1.5 Zin Call
Obi SF1 Zin Call
Obi MV1 Call
Obi S507 Zin Call

Thay motor rung - thiết bị tạo rung Obi

0707115247
0707115247