Thay Motor Rung - Thiết Bị Tạo Rung Wing

BẢNG GIÁ ĐÃ BAO GỒM CÔNG THÁO LẮP

MODEL  WING THAY MOTOR RUNG - THIẾT BỊ TẠO RUNG
Wing M50    Call
Wing M40  Call
Wing V50  Call
Wing V40  Call
Wing VN50   Call
Wing Hero 40  Call
Wing Hero 40s    Call
Wing lris 50  Call
Wing lris 55  Call
Wing S800  Call
Wing S880  Call
Wing S700  Call
Wing Touch 50  Call
Wing P4000   Call
Wing 40i Call
Wing V45 Call

Thay motor rung - thiết bị tạo rung Wing

0707115247
0707115247